Salgs- og Leveringsbetingelser

1. Tilbud og ordrebekræftelse B2B


1.1 Tilbud er kun gældende i 30 kalenderdage beregnet fra den dag tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist, bortfalder smartcts.dks tilbud automatisk.
1.2 Tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en underleverandørs side.
1.3 smartcts.dk forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men smartcts.dk garanterer i så fald som minimum en tilsvarende ydelse.
1.4 Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger, som smartcts.dk har fremsat mundtligt, på internettet, i produktblade o.l. er kun vejledende
1.5 En ordre er først bindende, når den er godkendt af smartcts.dk med en ordrebekræftelse via mail.

2. Priser og leveringssted


2.1 Priser fremgår af smartcts.dks til enhver tid gældende produktblad eller af det fremsendte tilbud.
2.2 Levering foregår efter aftale og som min. ab fabrik hvor risikoen overgår til Køber
2.3 Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Hvis smartcts.dk bliver bekendt med, at der vil opstå en underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Køber omgående blive underrettet med        oplysning ;om forventet nyt leveringstidspunkt.
2.4 I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra smartcts.dks side, har Køber ret til at hæve købet. Hvis der er aftalt løbende levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance.
2.5 smartcts.dk kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Købers indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. smartcts.dk kan endvidere kun holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen        fra smartcts.dks side forudsat at Køber kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen.

3. Fragt, forsikringer mm.


3.1 De i tilbuddet anførte priser er [ab fabrik] og eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og        indkøbsomkostninger medfører, at smartcts.dk kan justere priserne.

4. Betaling


4.1 smartcts.dks betalingsbetingelser er 8 kalenderdage fra fakturadato medmindre andet er skriftlig aftalt.
4.2 Hvis Køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke smartcts.dks forhold, er smartcts.dk berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med nationalbankens til enhver tid gældende        rentesats og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

5. Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse


5.1 smartcts.dk bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.
5.2 smartcts.dk er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for smartcts.dks samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.

6 Annullering og ændring af ordrer


6.1 Efter smartcts.dk har fremsendt en ordrebekræftelse til Køber, har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren.
6.2 Vælger Køber alligevel at annullere ordren, er Køber forpligtet til at erstatte smartcts.dks 30% af tilbudssum
6.3 Er der foretaget indkøb på ordre som ikke kan annulleres vil tab hermed overgår til købers regning.

7. Undersøgelsespligt og reklamation


7.1 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre at de er uden mangler.
7.2 Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er mangler ved varerne, skal Køber straks give smartcts.dkbesked om manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere        tidspunkt, skal Køber reklamere straks efter at Køber burde have opdaget manglen og senest 2 år efter levering har fundet sted.
7.3 Undlader Køber, at underrette smartcts.dk straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor smartcts.dk.

8. Mangler


8.1 smartcts.dk påtager sig i en periode på 24 måneder efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der        foreligger mangler ved leverancen.
8.2 smartcts.dk har dog ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med smartcts.dks forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller        tekniske indgreb, foretaget uden smartcts.dks skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.
8.3 Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Ligeledes er omkostninger ved montering og afmontering ikke omfattet af afhjælpningsretten.
8.4 Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks efter, at manglen er konstateret.
8.5 Efter at smartcts.dk har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil smartcts.dk afhjælpe manglen.
8.6 Kan Køber selv udføre afhjælpningen på virksomhedens adresse, er smartcts.dks afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.
8.7 Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til smartcts.dks disposition medmindre andet er aftalt mellem parterne.
8.8 smartcts.dk yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. smartcts.dks afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del        af leverancen ud over 36 måneder efter levering til Køber.

9. Ansvarsbegrænsninger


9.1 smartcts.dk erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige Købers samlede betaling for varen.
9.2 smartcts.dk er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang smartcts.dk måtte blive pålagt ansvar        over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde smartcts.dk skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

10. Produktansvar


10.1 smartcts.dk er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed.
10.2 smartcts.dk har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager smartcts.dk sig intet produktansvar.

11. Ansvarsfrihed – force majeure


11.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:
11.2 Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse,         valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i         dette punkt nævnte omstændigheder.
11.3 Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det  forventes at den ophører.
11.4 Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i pkt. 11.2 nævnte omstændigheder.

12. Afgørelse af tvister


12.1 Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.
12.2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne, at finde en mindelig løsning på tvisten, er enhver af parterne          berettigede til at indbringe sagen retten på det sted, hvor smartcts.dk har sit forretningsmæssige hjemsted.
Version Jan 2021